Privacy Verklaring

Verkoopsvoorwaarden

Privacy Policy Babytreatshop

 

Aangepast op 13 mei 2018

 

Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt Babytreatshop, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant.

Deze persoonsgegevens kunnen door Babytreatshop tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat Babytreatshop toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten.

Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij zich hiertegen kosteloos verzetten en dat laten weten op volgend adres: dimphi.follon@gmail.com .

 De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot Babytreatshop, Gen.dr Krahéstraat, 112 te Leopoldsburg.

Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden.

Babytreatshop behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de Belgische wet en de Europese regelgeving.

Teneinde de verstrekking van informatie en goederen door Babytreatshop aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, e-mailadres of telefoon- en faxnummer en woonplaats waardoor de gebruiker geïdentificeerd wordt.

Babytreatshop heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen, facturatiegegevens te bekomen of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden of desgevallend de gebruiker van uitzonderlijke voorwaarden in kennis te stellen.

Babytreatshop eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.

 

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonlijke Gegevens

 

Persoonlijke Gegevens worden verzameld voor het volgende doel en via het gebruik van de volgende diensten:

Analytics

Deze diensten vermeld in dit hoofdstuk laten de Eigenaar toe om webverkeer te bestuderen en te analyseren en kunnen gebruikt worden om gebruikersgedrag in kaart te brengen.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Babytreatshop te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Babytreatshop heeft hier geen invloed op.

Babytreatshop heeft Google geen toestemming gegeven om via Babytreatshop verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Google Adwords conversietracking (Google)

Google AdWords conversietracking is een analytische dienst verstrekt door Google, Inc., die gegevens van het Google AdWords advertentienetwerk linkt met acties uitgevoerd op deze Applicatie. De website van Babytreatshop maakt gebruik van cookies. U kan deze zelf uitschakelen in uw browser, babytreatshop kan dan niet garanderen dat de website snel en foutloos werkt.

De gebruiker contacteren

Contactformulier/Bestelformulier

Door het invullen van hun gegevens op het contactformulier en/of het bestelformulier, verstrekken de gebruikers toelating aan deze applicatie om deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatievragen, prijsvragen, of ieder ander soort vraag zoals aangegeven in de hoofding van het formulier.

Eventuele Verzamelde Persoonlijke Gegevens: Bedrijfsnaam, E-mail en Familienaam, telefoon, adres, btw nummer worden enkel gebruikt om de klant te kunnen contacteren, offertes te bezorgen, facturen of andere documenten aan te leveren en worden nooit doorgegeven aan andere partijen voor commerciële of andere doeleinden.

Babytreatshop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Babytreatshop verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Babytreatshop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Babytreatshop maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Babytreatshop verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Babytreatshop op via dimphi.follon@gmail.com Babytreatshop is een website van Cash en Carry. Cash en Carry is als volgt te bereiken:

Cash en Carry

Generaal de Krahéstraat, 112 te Leopoldsburg

ONDERNEMINGSNUMMER 430 488 176

Telefoon: 011/344930

E-mailadres: info@babytreatshop.be

Algemene voorwaarden

- Intellectuele eigendom

De teksten, illustraties, foto’s, datasheets en andere illustratieve elementen op de website zijn beschermd door het auteursrecht en  de principes van het recht op intellectuele eigendom. De inhoud van de site www.babytreatshop.be mag niet worden gekopieerd of gepubliceerd in welke vorm ook zonder geschreven voorafgaande toestemming van Babytreatshop. Deze site kan ook elementen bevatten die door de auteursrechten van derden beschermd zijn. Babytreatshop geeft in geen geval de toestemming om hun intellectuele eigendom, noch die van derden te gebruiken.

Aansprakelijkheid

-  Babytreatshop kan in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit een slecht gebruik van de gecommercialiseerde producten.

- De aansprakelijkheid van Babytreatshop kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke wijzigingen in de producten aangebracht door de fabrikanten

- De aansprakelijkheid van Babytreatshop. zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling. De foto’s op de site worden verstrekt louter ten informatieve titel. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een product worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site. De verwijzingen op de data-sheets zijn louter van indicatieve titel. De cliënt engageert zich om aandachtig het bericht weergegeven door de fabrikant te lezen op of in de verpakking van het product. Het is dat bericht -gebruiksaanwijzing die de gebruiker dient te respecteren.

- Deze site bevat links naar andere internetsites. Noch Babytreatshop of zijn titularis kunnen aansprakelijk worden gehouden voor actuele of toekomstige inhoud op deze sites, noch voor inhoud van externe sites die een link hebben naar de site www.babytreatshop.be .

Garantie

- In geen enkel geval kan Babytreatshop verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van Babytreatshop is uitsluitend gelimiteerd tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.

De klant kan contact opnemen met de klantenservice door het invullen van het formulier dat men kan terugvinden op de website onder de rubriek ‘contact’.

Teruggave

-  In overeenstemming met wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van 14 juli 1991), heeft de klant het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen. De klant beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar Babytreatshop tegen omwisseling of terugbetaling. Om de terugbetaling of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten (met de leveringsbon) terugsturen, in originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires, naar het volgende adres:  Babytreatshop-Cash & Carry,Generaal de Krahéstraat, 112, Leopoldsburg, België.

- Indien de goederen zijn teruggezonden aan Babytreatshop onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert Babytreatshop zich ertoe de betalingen door de cliënt gedaan terug te geven, (met uitzondering van de leveringskosten) en dit zonder kosten. In het geval waar de leveringskosten initieel gedragen waren door Babytreatshop dan worden die kosten in mindering gebracht op het terug te geven bedrag van de cliënt. De terugbetaling zal gebeuren binnen tijdsbestek van maximum 14 dagen te beginnen vanaf de ontvangst van de teruggave.

- Procedure van terugneming: Babytreatshop zal teruggezonden goederen weigeren of niet terugbetalen wanneer de originele verpakking geopend werd of wanneer de producten door de koper werden beschadigd of gebruikt. Babytreatshop draagt geen enkele kost of verantwoordelijkheid met betrekking tot het door de koper terugsturen van goederen. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de afzender. Goederen die teruggestuurd worden zonder voorafgaand bericht worden niet aanvaard. Correct teruggestuurde goederen worden binnen de 14 dagen terugbetaald.

Verhaal bij geschillen

Indien er problemen ontstaan bij de uitvoering van een opdracht verbinden de klant en Babytreatshop zich ertoe om de mogelijkheid te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen vooraleer andere stappen te ondernemen.

Ingeval van de onmogelijkheid  om een minnelijke schikking te treffen zijn alleen de rechtbanken van Hasselt bevoegd om vorderingen te ontvangen, ongeacht de woonplaats of plaats van levering van klant.

 

 

Ons gebruik van verzamelde gegevens